Υπόθεση C-719/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 3ης Σεπτεμβρίου 2020 [αίτηση του Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Vivendi SA κατά Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Προδικαστική παραπομπή – Ηλεκτρονικές επικοινωνίες – Άρθρο 11, παράγραφος 2, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης – Ελευθερία εγκατάστασης – Άρθρο 49 ΣΛΕΕ – Οδηγία 2002/21/ΕΚ – Άρθρα 15 και 16 – Εθνική ρύθμιση η οποία απαγορεύει σε επιχείρηση με σημαντική ισχύ στην αγορά ενός τομέα να έχει «σημαντική οικονομική διάσταση» σε άλλον τομέα – Υπολογισμός των εσόδων που πραγματοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στον τομέα των μέσων ενημέρωσης – Ορισμός του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Περιορισμός στις αγορές που έχουν αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενης ρύθμισης – Συνυπολογισμός των εσόδων των συνδεδεμένων εταιριών – Καθορισμός διαφορετικού ορίου εσόδων για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών)