Sag C-719/18: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 3. september 2020 — Vivendi SA mod Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italien) (Præjudiciel forelæggelse – elektronisk kommunikation – artikel 11, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – mediefrihed og mediepluralisme – etableringsfrihed – artikel 49 TEUF – direktiv 2002/21/EF – artikel 15 og 16 – national lovgivning, der forbyder en virksomhed, som har en stærk markedsposition i en sektor, at opnå en »betydelig økonomisk størrelse« i en anden sektor – beregning af indtægter, der oppebæres i den elektroniske kommunikationssektor og i mediesektoren – definition af den elektroniske kommunikationssektor – begrænsning til markeder, der er genstand for forhåndsregulering – medtagelse af indtægter fra tilknyttede selskaber – fastsættelse af en indtægtsgrænse, der er forskellig for selskaber, der driver virksomhed i den elektroniske kommunikationssektor)