Věc C-719/18: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 3. září 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Itálie) – Vivendi SA v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni („Řízení o předběžné otázce – Elektronické komunikace – Článek 11 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie – Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků – Svoboda usazování – Článek 49 SFEU – Směrnice 2002/21/ES – Články 15 a 16 – Vnitrostátní právní úprava zakazující společnosti s významnou tržní silou v jednom odvětví nabýt ‚značných ekonomických rozměrů‘ v jiném odvětví – Výpočet příjmů dosažených v odvětví elektronických komunikací a v odvětví sdělovacích prostředků – Vymezení odvětví elektronických komunikací – Omezení na trhy, které jsou předmětem regulace ex ante – Započítání příjmů přidružených společností – Stanovení rozdílné hranice příjmů pro společnosti, které působí v odvětví elektronických komunikací“)