Дело C-719/18: Решение на Съда (пети състав) от 3 септември 2020 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Италия) — Vivendi SA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Преюдициално запитване — Електронни съобщения — Член 11, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Свобода и плурализъм на медиите — Свобода на установяване — Член 49 ДФЕС — Директива 2002/21/ЕО — Членове 15 и 16 — Национална правна уредба, с която се забранява на предприятие със значителна пазарна мощ в даден сектор да придобие „значителни икономически измерения“ в друг сектор — Изчисляване на приходите, реализирани в сектора на електронните съобщения и в медийния сектор — Определяне на сектора на електронните съобщения — Ограничаване до пазарите, за които има уредба ex ante — Отчитане на приходите на свързаните дружества — Определяне на различен праг за приходите за дружествата, осъществяващи дейност в сектора на електронните съобщения)