Решение на Общия съд (шести състав) от 13 юли 2011 г. Решение на Общия съд (шести състав) от 13 юли 2011 г.#Република Гърция срещу Европейска комисия.#ЕФРР - Намаляване на финансовата помощ - Оперативна програма, която попада в цел № 1 (1994 г.-1999 г.) "Пътен достъп и главни пътища" в Гърция - Делегиране на спомагателни задачи от Комисията на трети лица - Професионална тайна - Процент на финансова корекция - Свобода на преценка на Комисията - Съдебен контрол.#Дело T-81/09.