Vec T-531/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2018 – Coveris Rigid France/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s potravinovými obalmi pre maloobchodný predaj — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Zásada osobnej zodpovednosti — Neexistencia hospodárskej kontinuity — Rovnosť zaobchádzania“)