Υπόθεση T-531/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Δεκεμβρίου 2018 — Coveris Rigid France κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Αγορά των συσκευασιών τροφίμων για λιανική πώληση — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ — Αρχή της προσωποπαγούς ευθύνης — Απουσία οικονομικής συνέχειας — Ίση μεταχείριση)