Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))