Предварително уведомление за концентрация — (Дело COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines) Текст от значение за ЕИП