Komission asetus (EY) N:o 1633/2006, annettu 3 päivänä marraskuuta 2006 , asetuksen (EY) N:o 2771/1999 ja (EY) N:o 1898/2005 muuttamisesta myyntiin pantavan interventiovoin varastoon saapumisen osalta