Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2128/2004 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης