Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1628/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o ES na národnú regionálnu investičnú pomoc (Text s významom pre EHP)