Informācija, ko sniedz dalībvalstis par valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1628/2006 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts reģionālajam ieguldījumu atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ)