Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/133, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta viinialan kansallisten tukiohjelmien osalta annetusta komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2016/1150 poikkeamisesta