Делегиран регламент (ЕС) 2015/1978 на Комисията от 28 август 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за прилагане на член 8, посочени в приложение VI към него