Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2105 z 9. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 474/2006, pokiaľ ide o zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy alebo prevádzkovým obmedzeniam v rámci Únie (Text s významom pre EHP)