Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2105 на Комисията от 9 декември 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, на които са наложени оперативна забрана или операционни ограничения в границите на Съюза (текст от значение за ЕИП)