ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 147/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιανουαρίου 1996 για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών