Становище на Комисията от 15 октомври 2009 година в приложение на член 7 от Директива 89/686/ЕИО на Съвета относно мярка за забрана, приета от полските власти, по отношение на защитно облекло за мотоциклетисти BF motorcycle hardwear с протектори срещу удар, тип Tested PR (Текст от значение за ЕИП)