Ανακοίνωση υπόψιν των προσώπων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα τα οποία προβλέπονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1763 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1788 του Συμβουλίου, και στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1755 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1779 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι2019/C 361/02