Държавна помощ — Германия — Държавна помощ C 18/07 (ex N 874/06) — Помощ за обучение за DHL Leipzig — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (Текст от значение за ЕИП )