Решение за изпълнение (ЕС, Евратом) 2018/1885 на Комисията от 30 ноември 2018 година за изменение на Решение 96/566/Евратом, ЕО за разрешаване на Финландия да не отчита някои категории сделки и да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер C(2018) 7840)