Zaak F-107/13: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 15 oktober 2014 — de Brito Sequeira Carvalho/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Gepensioneerd ambtenaar — Tuchtprocedure — Tuchtmaatregel — Inhouding op het pensioen — Horen van getuige à charge door de tuchtraad — Niet horen van de betrokken ambtenaar — Niet-eerbiediging van het recht om te worden gehoord)