Υπόθεση T-513/20: Προσφυγή της 14ης Αυγούστου 2020 — Asempre κατά Επιτροπής