Sag T-653/16: Rettens dom af 3. maj 2018 — Malta mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter, som Kommissionen er i besiddelse af — dokumenter, der hidrører fra en medlemsstat — dokumenter, der er udvekslet inden for rammerne af kontrolordningen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik — artikel 113 i forordning (EF) nr. 1224/2009 — offentlighedens aktindsigt efter en begæring indgivet af en ikke-statslig organisation — annullationssøgsmål — formaliteten — begrundelsespligt — loyalt samarbejde — valg af retsgrundlaget)