Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2008 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2008 , για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών