Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Съвета за изменение на Решение 2007/198/Евратом за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото“ [COM (2018) 445 final — 2018/0235 (NLE)]