Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/1749 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 421 της 14ης Δεκεμβρίου 2020)