Поправка на Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — случаи, в които Комисията няма възражения ( ОВ С 112, 16.5.2009 г. )