Návrhy prednesené 15. mája 2012 – generálny advokát J. Mazák.#AstraZeneca AB a AstraZeneca plc proti Európskej komisii.#Odvolanie – Hospodárska súťaž – Zneužitie dominantného postavenia – Trh s liekmi proti vredom – Zneužitie konaní o dodatkových ochranných osvedčeniach pre liečivá a konaní o vydanie povolenia na uvedenie liekov na trh – Zavádzajúce vyhlásenia – Zrušenie povolení na uvedenie na trh – Prekážky uvádzania generických liekov na trh a súbežných dovozov.#Vec C-457/10 P. Návrhy prednesené 15. mája 2012 – generálny advokát J. Mazák