Υπόθεση T-439/19: Προσφυγή της 1ης Ιουλίου 2019 — Mantovani κατά Κοινοβουλίου