Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/44 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2374 για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Νοτιοδυτικά Ύδατα$