2017 m. gruodžio 15 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 209/2017, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) [2019/1618]