Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 209/2017, της 15ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2019/1618]