Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 947/2014 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2014 , σχετικά με το άνοιγμα ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το βούτυρο και τον εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης