Υπόθεση C-502/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 11ης Ιουλίου 2019 [αίτηση του Městský soud v Praze (Τσεχική Δημοκρατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — CS κ.λπ. κατά České aerolinie a.s. (Προδικαστική παραπομπή — Μεταφορές — Κοινοί κανόνες αποζημιώσεως των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση αρνήσεως επιβιβάσεως και ματαιώσεως ή μεγάλης καθυστερήσεως της πτήσεως — Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 — Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ' — Άρθρο 7, παράγραφος 1 — Δικαίωμα αποζημιώσεως — Πτήση με ανταποκρίσεις — Πτήση που αποτελείται από δύο επιμέρους πτήσεις εκτελούμενες από διαφορετικούς αερομεταφορείς — Μεγάλη καθυστέρηση που σημειώθηκε κατά τη δεύτερη επιμέρους πτήση τα σημεία αναχωρήσεως και αφίξεως της οποίας βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία εκτελείται από μεταφορέα εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα)