Vec T-477/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. februára 2007 – Aktieselskabet af 21. november 2001 /ÚHVT – TDK Kabushiki Kaisha (TDK) ( Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva TDK — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva TDK — Skoršie slovné alebo obrazové národné ochranné známky TDK — Relatívny dôvod zamietnutia — Dobré meno — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 40/94 )