Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 283, 20 Νοέμβριος 2004