Sklep Sveta (Euratom) 2020/960 z dne 29. junija 2020 o sprejetju dodatnega raziskovalnega programa 2020–2023 za reaktor z visokim fluksom v Pettnu, ki ga bo za Evropsko skupnost za atomsko energijo izvajalo Skupno raziskovalno središče