2011 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1371/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 961/2011, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai Tekstas svarbus EEE