Решение за изпълнение (ЕС) 2018/747 на Съвета от 14 май 2018 година за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид (AB-CHMINACA)