Изложение на мотивите на Съвета: Позиция (ЕС) № 3/2020 на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата