Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για ορισμένους χυμούς σταφυλιών, των κωδικών αριθμών 2009 60 51, 2009 60 71, ex 2009 60 90 και ex 2204 30 91 της συνδυασμένης ονοματολογίας, καταγωγής Κύπρου ( 1988 )