Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 269, 14 Οκτώβριος 2005