Komission asetus (EY) N:o 692/2009, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2009 , lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Malesiasta peräisin olevien tiettyjen raudasta tai teräksestä valmistettujen putkien liitososien tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1001/2008 liittyvän uuden viejän tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta