Υπόθεση C-370/06: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 24ης Ιανουαρίου 2007 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας