Sag C-796/19: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 12. november 2020 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig [Traktatbrud – direktiv 2007/59/EF – certificering af lokomotivførere – artikel 3, litra a) – den kompetente nationale myndighed – direktiv 2004/49/EF – artikel 16, stk. 1 – sikkerhedsmyndighed – udpegelse af flere myndigheder]