Данък добавена стойност (ДДС) (Инвестиционно злато, освободено от данък) — Списък на златните монети, които отговарят на критериите, изложени в член 344, параграф 1, точка 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета (Специална схема за инвестиционно злато) — Валиден за 2009 г.