Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5513 — KMG/CNPC/MMG) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ