Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2011 της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2011 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 107/2010 όσον αφορά τη χρήση της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 σε ζωοτροφές που περιέχουν αμμωνιούχο μαδουραμυκίνη, νατριούχο μονενσίνη, ναρασίνη ή υδροχλωρική ροβενιδίνη Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ